Informasjon og leievilkår

 1. Garanti med kredittkort er en forutsetning for leie av bil. Ved utlevering av leiebilen vil det vil bli foretatt en forhåndsreservasjon” på kortet på antatt leiebeløp, minimum kr. 1500,-
 2. Fører må ha hatt gyldig førerkort i minimum 1 år og minimum hele det siste året.
 3. Det er kun den eller de som er registrert i leieavtalen som har anledning til å føre leiebilen. Forsikringen gjelder ikke for andre førere. Ekstra fører kr 25 pr stk./pr dag.
 4. Aldersgrensen for bilgrupper A-J er 20 år, G-N 23 år, V, X, og P 25 år.
 5. Kontroller bilen for skader før du kjører. Skader som ikke er anmerket på skadeskjema eller leieavtalen vil bli belastet leietaker.
 6. Passeringer i bomselskaper blir belastet i ettertid med det til enhver tid gjeldene avgifter + mva. (Vi er pålagt av skattemyndighetene å legge til mva når bompasseringer viderefaktureres av oss). Ønsker du å spare penger kan du betale manuelt der hvor det er mulig.
 7. Betal alle parkeringsavgifter omgående. Eventuelle tilleggsgebyrer vil bli belastet med et gebyr på kr 300 pr stk.
 8. Leiebilen blir utlevert med full tank. Vi anbefaler at du fyller opp tanken før tilbakelevering. Da sparer du penger.
 9. Fullstendige leiebetingelsene finnes på baksiden av leieavtalen.
 10. Ønsker du kvittering/kopi av faktura sendes det via E-post.
 11. Ved avbestilling senere enn 24 timer før avtalt utleveringstidspunkt, belastes et gebyr pålydende minimum 1 døgns leie eller 30 % av leiesummen.

Betaling med kredittkort

Fra 1/10-2012 vil våre kunder selv måtte betale for bruken av Visa på debetkort eller kredittkort som betalingsmiddel. Gebyret blir på 2,2 % av totalsummen. Man kan selv velge å betale med vanlig betalingskort, bankaxept eller kontant som selvfølgelig vil være gebyrfritt. Ønsker man å betale med bankaxept eller kontant må oppgjør foregå i vår åpningstid.

Leveres leiebilen tilbake utenom vår åpningstid MÅ kortinnehaver/leietaker gi beskjed senest ved tilbakelevering av bilen hvis annet betalingsmiddel enn Visa eller kredittkort skal brukes.

Forsikring på leiebil

Standard egenandel på leiebilens kasko/ansvarsforsikring er ved selvforskyldt skade inntil kr. 25.000,- på personbil og kr. 30.000,- på buss/last/varebil. For personbiler med leietakst hhv. kr. 200,- og 300,- pr. døgn er standard egenandel kr. 10.000.

Ønsker man å redusere egenandelsansvaret til maks kr. 5.000,- på personbil og maks kr 7.500,- på buss/last/vare kan det tegnes en CDW-forsikring.
Pris:

 • Kr. 100,- pr. døgn personbil.
 • Kr. 150,- pr. døgn buss/last/vare.

Makspris CDW inntil 30 dagers leie er:

 • Kr. 1.200,- for personbiler.
 • kr. 1.800,- for buss/last/vare

Redusert egenandel gjelder kun når fører er over 23 år og har hatt førerkort sammenhengende de 3 siste årene.

LEIEVILKÅR
Asker Bilutleie er medlem av Norges Bilutleieforbund (NBF). Våre leievilkår er godkjent av NBF og er utarbeidet i samarbeid med Forbrukerombudet.
For leieavtale vedrørende nedenfor omtalte motorkjøretøy («Kjøretøyet») mellom Utleier («Utleier») og leier («Leietaker») gjelder følgende vilkår:

1. Leieforholdets varighet

Leietaker skal tilbakelevere Kjøretøyet til Utleiers stasjon som er spesifisert på forsiden av denne kontrakt. Kjøretøyet skal tilbakeleveres på det avtalte tidspunkt. Levering anses for å ha skjedd når Kjøretøyet er returnert Utleier og nøkkel overlevert Utleier innenfor utleiestasjonens ordinære åpningstider, med mindre annet er skriftlig avtalt mellom Utleier og Leietaker. Såfremt kjøretøyet returneres og nøkler overleveres Utleier utenfor utleiestasjonens ordinære åpningstider, anses levering først for å ha funnet sted den påfølgende virkedag med mindre annet er skriftlig avtalt mellom Utleier og Leietaker. Utleier kan dersom det foreligger saklig grunn, forlange kjøretøyet tilbakelevert på et tidligere tidspunkt enn det avtalte. Etter anmodning fra Leietaker skal grunn oppgis, dog slik at Leietaker plikter å levere tilbake bilen uavhengig av dennes vurdering av grunngivelsen. Leieforholdet kan forlenges etter forutgående avtale med Utleier. Kjøretøyet skal tilbakeleveres i samme stand som og med alt tilbehør og utstyr som Kjøretøyet var utstyrt med ved leieforholdets inntreden. Returneres Kjøretøyet med mindre drivstoff enn ved utlevering, vil Leietaker måtte betale differansen med et tillegg på inntil 20 %.

2. Oppgjør for påløpt vederlag m.v i leieforholdet

Leietaker aksepterer at Utleier kan belaste ham for de tjenester Leietaker har signert for, og for de belastninger som kan omfattes av denne kontrakt jfr. pkt. 3., enten ved kredittkort, debetkort eller ved alminnelig fakturering.
Leietaker kan velge å betale kontant ved tilbakelevering av bilen, men Utleier har alltid rett til å kreve at Leietaker benytter kredittkort eller debetkort ved bestilling av bilen og at det blir foretatt en reservasjon av beløp for leieforholdet ved utlevering av bilen, som ikke skal overstige de estimerte leiekostnadene. Utleier kan kreve annen relevant sikkerhet.
Utleier kan etterbelaste Leietakers bankkonto vedrørende forhåndsavtalt fastavgift, samt krav forbundet med Utleiers kilometeravgift og forbrukt drivstoff, forsikring og beløp som Leietaker må betale for å få redusert egenandelen, utgifter til tilbaketransport ved mislighold eller levering av bilen til annet sted enn avtalt, innkrevningsgebyr og forsinkelsesrenter. Utleier kan også etterbelaste Leietakers bankkonto med krav som refererer seg til offentlige bøter, parkeringsgebyr, gebyr for ubetalt bompengepassering, piggdekkavgift og tilsvarende offentlige gebyrer der bileier (bilutleier) hefter solidarisk med bilfører.
Utleier skal kunne belaste kontoen direkte når leietaker har bekreftet den sum som skal betales enten ved at han/hun har benyttet PIN-kode eller ved at han/hun underskriver på leiebeløpet. Tilsvarende gjelder dersom Leietaker ved inngåelse av leieforholdet har underskrevet på et beløp reservert for leieforholdet på forsiden av denne kontrakt. Etterbelastning kan også skje direkte på kortet ved hurtigutsjekking i forbindelse med tilbakelevering av bilen.

Dersom leietaker ikke ved bruk av PIN-kode eller signatur har godkjent belastningen eller beløp reservert på forsiden av denne kontrakt, skal det sendes et forhåndsvarsel til leietaker/kortholder før belastning.
Øvrige krav, så som eksempelvis belastning for skader på leiebilen, faktureres Leietaker på alminnelig måte.
Dersom leietaker bor utenfor Norge, kan enhver belastning skje uten forhåndsvarsel. I disse tilfeller kan også krav beskrevet i avsnitt 6 under dette pkt. etterbelastes leietakers debetkort.
3. Vederlag m.v. påløpt i leieforholdet
Leietaker plikter å betale følgende:

 • Leieavgift, avgiftene for ytterligere ansvarsbegrensning (egenandel), personlig ulykkesforsikring og tilleggskrav påført leiekontrakten.
 • Utleiers kilometeravgifter etter de satser som er påført leiekontrakten for Kjøretøyets kjørte kilometer i leietiden. Skulle kilometerteller på Kjøretøyet ikke fungere, beregnes kilometeravgift i henhold til den strekning som det fremgår av veikartet at Kjøretøyet har tilbakelagt.
 • Forbrukt drivstoff jfr. pkt. 1 ovenfor.
 • Eventuelle utgifter for tilbaketransport av Kjøretøyet til utleiestasjon i henhold til leiekontrakten. Etterlates Kjøretøyet uten Utleiers skriftlige samtykke på et annet sted enn utleiestasjonen, belastes en avgift for tid og utgifter i forbindelse med tilbakefrakt av Kjøretøyet.
 • Samtlige avgifter, gebyrer, bøter og utgifter som påløper på grunn av Leietakers forhold forut for tilbakelevering av bilen i henhold til disse vilkårs pkt. 1., Administrasjonsomkostninger ved etterfakturering vil påløpe.
 • Egenandel i tilfelle skade eller tyveri. Eller ansvar for skade eller tyveri som helt eller delevis ikke dekkes av egenandelen.
 • Utleiers utgifter til inndrivelse av Leietakers forpliktelser, herunder de gebyrer lovgivningen til enhver tid tillater ved inndrivelse av slike beløp. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrenter etter lov om renter ved forsinket betaling av 17 desember nr. 100 1976, pt. 12% p.a., fra forfall og til betaling skjer.
 • Eventuelle offentlige gebyrer.

4. Utleiers plikter
Utleier plikter til avtalt tid og på avtalt sted å stille kjøretøyet til Leietakers rådighet. Kjøretøyet skal være i god stand og inneholde minst 20 liter drivstoff eller oppladede batterier for elektriske biler.
Leietaker plikter så langt det lar seg gjøre å undersøke kjøretøyet umiddelbart etter at dette er stillet til Leietakers rådighet.
Leietaker taper sin rett til å gjøre mislighold, det være seg mangel eller forsinkelse, gjeldende dersom han/hun ikke innen rimelig tid etter han/hun har oppdaget eller burde ha oppdaget misligholdet gir Utleier melding som angir hva slags mislighold det gjelder.
Dersom Utleier ikke oppfyller sine plikter etter avtalen kan Leietaker kreve at Utleier for egen regning retter mangelen dersom dette kan skje uten å volde Utleier urimelig kostnad eller ulempe. Selv om Leietakeren ikke krever det kan Utleier for egen kostnad rette mangel eller påta omlevering når dette kan skje uten vesentlig ulempe for Leietakeren. Dersom retting eller omlevering ikke kommer på tale eller ikke blir foretatt innen rimelig tid etter at Leietakeren har klaget over mangelen, kan Leietakeren kreve forholdsmessig prisavslag.
I tilfelle vesentlig mislighold kan Leietaker heve leiekontrakten. Leietakeren kan ikke heve kjøpet med mindre han/hun gir Utleier melding om heving innen rimelig tid etter han/hun fikk eller burde ha fått kjennskap til misligholdet.
Leietaker kan videre kreve erstatning for det tap han/hun lider som følge av misligholdet, for så vidt Utleier ikke godtgjør at misligholdet eller årsaken til dette skyldes hindring utenfor hans/hennes kontroll som han/hun ikke med rimelighet kunne ventes å ta i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgende av. Erstatning for indirekte tap, så som driftsavbrudd, avsavn, tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir riktig oppfylt, eller tap som følge av skade på annet enn utleiebilene, jfr. kriteriene som brukes i kjøpslovens § 67, kan kun kreves dersom Utleier har utvist grov uaktsomhet eller forsett.
Utleier plikter å tegne ansvarsforsikring for Kjøretøyet i samsvar med bilansvarslovens regler.

5. Leietakers vedlikeholdsplikt
Leietaker har overtatt Kjøretøyet i god stand jfr. pkt. 4, og skal i leieperioden sørge for at Kjøretøyet blir vedlikeholdt med tanke på smøreoljer, kjølevann og lufttrykk i dekk og lignende. Ved tvil om vedlikehold kontaktes Utleier.

6. Leietakers behandling og bruk av Kjøretøyet
Leietaker plikter å behandle og bruke Kjøretøyet på forsvarlig måte, og ikke:

 • Disponere over Kjøretøyet uten å ha kontrollert at de nødvendige tillatelser for å føre Kjøretøyet besittes hensett til Kjøretøyets art og dets bruk.
 • Ta Kjøretøyet ut av landet uten Utleiers skriftlige samtykke.
 • Mot vederlag befordre passasjerer.
 • Benytte Kjøretøyet i ulovlig øyemed eller på ulovlig måte; herunder, men ikke begrenset til, følgende eksempler på ulovlig benyttelse:
  • • Kjøring i alkohol- og/eller narkotikapåvirket og/eller svekket tilstand. Leietaker, herunder utenlandske Leietakere, forutsettes å gjøre seg kjent med norsk lovgivning på dette punkt.
  • • Befordring av flere passasjerer og/eller tyngre last enn Kjøretøyet er registrert for.
  • • Bryte bilens speedometerplombe.
 • Overlate Kjøretøyet til andre eller la det kjøres av annen sjåfør enn godkjent av Utleier.
 • Benytte Kjøretøyet til konkurranse, fartsprøve eller annen form for testkjøring.
 • Benytte Kjøretøyet til øvelseskjøring.
 • Slepe, skyve eller flytte annet kjøretøy.
 • Forlate Kjøretøyet ulåst eller på en slik måte at det kan benyttes av andre.
 • Fylle feil drivstoff.

Leietaker må ikke behandle bilen slik at følgende inntreffer.

 • Skader påført Kjøretøyet på grunn av last som har forskjøvet seg, som er dårlig fastgjort eller emballert.
 • Brann- og/eller kuttskader i Kjøretøyets setetrekk o.l, og/eller flekker på Kjøretøyets interiør som ikke lar seg fjerne.
 • Felgkjøring av dekk.
 • Skader oppstått ved nedfall fra hustak hvor det er oppsatt anvisere.
 • Skader på Kjøretøyets karrosseri/understell som følge av bruk av snøkjettinger.
 • Skader på Kjøretøyet som følge av kjøring på fysisk utilgjengelige steder grunnet Kjøretøyets høyde, bredde og/eller lengde.
 • Skader som følge av kjøring utenfor offentlig vei eller i område stengt for alminnelig ferdsel, uten forutgående skriftlig aksept fra Utleier.

Dersom Leietaker behandler bilen grovt utaktsomt vil han/hun risikere å måtte dekke Utleiers tap fullt ut.
7. Leietakers plikter i tilfelle av skader m.v. inntruffet i leieperioden
Alle skader, tekniske feil eller uhell skal av Leietaker omgående meldes til Utleieren eller representant for denne. Ved tyveri, brann, hærverksskader, personskader eller skader på dyr skal forholdet også alltid meldes til politiet.
Leietaker skal ved skadetilfeller utfylle en fullstendig skademelding for motorvogn, og ikke etterlate Kjøretøyet uten forskriftsmessige sikkerhetsforanstaltninger.
Skademelding i utfylt stand skal leveres Utleier uten ugrunnet opphold.
Såfremt melding og/eller skademelding ikke gis Utleier i samsvar med ovenstående retningslinjer, er Leietaker ansvarlig for merkostnader som påløper i forbindelse med den inntrufne skade, og som kan tilbakeføres til forsinket eller unnlatt levering av skademelding.

8. Leietakers ansvar for skader i leieperioden
I leietiden og inntil Kjøretøyet er levert tilbake til Utleier på dennes stasjon i samsvar med pkt. 1 i denne avtale, bærer Leietakeren alt ansvar for Kjøretøyet og bruken av dette med mindre det skyldes forhold på utleiers side.
Leietakers maksimale egenandel i tilfelle skade eller tyveri fremgår av skjemaet for utleie på forsiden av denne kontrakt. Særskilt avtale som reduserer Leietakers egenandel ytterligere kan inngås etter nærmere avtale mellom partene.
For skade eller ansvarstilfelle er Leietaker pliktig til å betale egenandelen. Leietakers egenandel forfaller umiddelbart til betaling.
Dersom Leietaker har utvist forsett eller grov uaktsomhet, og ikke omstendighetene tilsier at det er grunnlag for nedsettelse av ansvaret (lempning), gjelder ikke begrensningen til egenandelen og Leietaker må i sin helhet dekke skade eller ansvar.
I den grad Leietaker har inngått konkret avtale med Utleier, og derfor ikke er dekket av Utleier innenfor en egenandelen, plikter Leietaker å tegne forsikring for sitt ansvar for Kjøretøyet og bruken av dette.

9. Omfanget av Leietakers ansvar for skader i leieperioden
Leietaker er økonomisk ansvarlig for avsavnstap og samtlige utgifter som påfaller Utleier i forbindelse med rengjøring, reparasjoner og transport grunnet innvendige og utvendige skader og/eller skadeverk påført Kjøretøyet i leieperioden, begrenset til gjeldende egenandel jfr. pkt. 8. Skade eller ansvar som helt eller delvis ikke dekkes av Leietakers egenandel, f.eks. fordi det er utvist forsett eller grov uaktsomhet, må i sin helhet dekkes av Leietaker.

10. Leietakers avslutning av leieforholdet forut for leieperiodens utløp. Tekniske mangler
Tekniske feil som måtte oppstå eller komme til Leietakers kunnskap i leieperioden, og som kan utbedres innen en tid som står i rimelig forhold til Leietakers behov og leietiden, gir ikke Leietaker rett til å avbryte Leieforholdet jfr. pkt. 4. Om Leietaker likevel velger å avbryte leieforholdet, vil Leietaker være ansvarlig for leien i leie- perioden, dog med fradrag av den tid som ville medgått til utbedring. Leietakeren er videre ansvarlig for de utgifter Utleieren blir påført i forbindelse med å få Kjøretøyet brakt tilbake til Utleiers stasjon. Dersom ikke reparasjon kan besørges innenfor den nevnte frist, avgjør Utleieren om han vil levere nytt Kjøretøy til Leietaker for fortsettelse av leieforholdet eller om leieforholdet skal anses som opphørt fra den tid da Utleieren fikk melding om forholdet fra Leietaker. Utleier besørger da Kjøretøyet tilbaketransportert for egen regning, og Utleieren er da uten ansvar for ethvert tap eller ansvar som Leietaker måtte påføres.

11. Utleiers ansvar for gjenglemte gjenstander m.v
Utleier påtar seg intet ansvar for skade på eller tap av eiendom som av Leietaker eller annen person er etterlatt, oppbevart eller befordret i Kjøretøyet i leieperioden, eller etter tilbakelevering til Utleier. Leietaker fritar Utleier for alle krav som på grunn av slike tap eller skader kan gjøres gjeldende mot Utleier.
Utleier fraskriver seg ethvert ansvar overfor Leietaker med hensyn til tap av tid, penger eller annet som måtte oppstå av, eller ha forbindelse med leieforholdet, utover ansvar beskrevet i pkt. 4.
12. Endringer. Krav til skriftlighet
Tillegg til og endringer av leievilkårene i denne avtale er bindende bare dersom de foreligger i skriftlig overenskomst.
13. Lovvalg
Denne kontrakt er underlagt norsk rett.

Her er link til NBF leievilkår